Pelan Intergriti Nasional

Tiga pendekatan yang digunakan adalah seperti yang berikut:

  1. Laporan dan resolusi oleh stakeholders terdiri daripada pelbagai sektor masyarakat melalui konvesyen, persidangan, seminar, forum, atau kursus intergriti yang diadakan secara berkala
  2. Maklum balas melalui soal selidik dan  kajian yang dijalankan terhadap para peserta konvesyen ,persidangan dan kursus yang dijalankan 
  3. Kajian mengenai menilai, etika dan intergriti yang dijalankan dari semasa atas tajuk-tajuk khusus dengan memilih sampel secara rawak daripada pelbagai masyarakat di seluruh negara

PIN diteruskan pada fasa kedua mulai tahun 2009 dengan memperkenalkan lima tekad intergriti iaitu merangkumi yang berikut :
  1. Tekad intergriti satu- memerangi gejala rasuah penyelewangan dan salah guna kuasa secara menyeluruh dan berkesan 
  2. Tekad intergriti kedua- meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam dan mengatasi karenah birokrasi
  3. Tekad intergriti ketiga- meningkatkan tadbir urus korporat ,etika perniagaan dan tanggungjawab sosial korporat.
  4. Tekad integriti empat-memantapkan institusi keluarga dan komuniti 
  5. Tekad integriti lima-meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat

Thanks for reading :)

No comments: