Dasar-Dasar Utama Malaysia

DPN digubal merangkumi perkara-perkara yang berikut :


 1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan pengagihan yang saksama 
 2. Memastikan pembangunan yang seimbang bagi semua sektor ekonomi yang utama dan pertumbuhan saksama
 3. Mengurangkan dan menghapuskan suasana sosial dan ekonomi yang tidak seimbang serta menggalakkan perkongsian yang adil daripada pembangunan negara
 4. Mengalak dan mengukuhkan intergrasi nasional menerusi pengurangan atau menghapuskan jurang perbezaan pembangunan ekonomi di antara negeri-negeri dan kawasan-kawasan
 5. Membangun sebuah masyarakat yang maju dan dapat menikmati ksejahteraan hidup yang tinggi
 6. Memajukan pembangunan sumber manusia dan mewujudkan tenaga kerja yang berdisplin dan produktif 
 7. Menjadikan sains dan teknologi sebagai teras penting dalam perancangan dan pembangunan sosio ekonomi
 8. Memastikan perlindungan alam sekitar dan ekologi dalam jangka panjang bagi memastikan pembangunan negara dapat dikekalkan secara berterusan 
DPN juga memberi fokus pada strategi - strategi yang berikut :

 1. Hasil pencapaian yang berkualiti dan berkekalan 
 2. Persaingan dalam pasaran antarbangsa 
 3. Wawasan 2020-menjelang tahun 2020, Malaysia akan muncul sebagai sebuah negara maju

Thanks for reading :)

No comments: