Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980)

Rancangan Malaysia Ketiga dilancarkan dengan memperkenalkan Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (1971-1990). RMK3 ini merupakan peringkat kedua pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Pembangunan sektor pertanian dan perindustrian terus digiatkan bagi mendapatkan pendapatan, produktiviti dan peluang pekerjaan. Mengikut Malaysia Kita (2014), dalam tempoh pelaksanaan DEB, ekonomi Malaysia berkembang pada keluaran KDNK dengan kadar purata 7.8% walaupun sasaran yang ditetapkan adalah sebanyak 8% setahun.
Thanks for reading :)

No comments: